CITO EINDTOETS begeleiding

Laat uw kind bij toetsmomenten niet zien wat het wèl kan en/ of blokkeert het bij toetsen? Waarschijnlijk is uw kind dan goed geholpen bij de Atot10 remedial teaching begeleiding bij toetsen.

In groep 8 wordt vanaf dit jaar verplicht voor alle leerlingen een eindtoets afgenomen. Veel scholen kiezen hiervoor de CITO eindtoets. Voor het eerst wordt in april (week 17) 2015 de CITO-toets nieuwe stijl afgenomen. De grootste verandering is dat deze toets later wordt afgenomen. Zoals gezegd is een centrale eindtoets nu voor alle scholen verplicht. Ouders kunnen niet eisen dat hun kind niet hoeft mee te doen. Vanaf dit jaar verandert daardoor ook de overgangsprocedure naar het Voortgezet Onderwijs.
De toets brengt het kennisniveau in beeld. Het doel van deze toets is om een onafhankelijk advies te geven over de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs. Vaak bevestigt de uitslag het beeld wat de leerkracht van het kind heeft.

Net zoals altijd wordt de toets in drie dagen afgenomen. Wie de toets niet op deze dagen kan maken, moet deze op een later moment inhalen. In mei, na de meivakantie, is de uitslag bekend.
Er worden twee onderdelen getoetst; rekenen en taal. Scholen kunnen kiezen of ze ook het onderdeel wereldoriëntatie afnemen.

Een voorbereiding op de eind CITO is strikt genomen niet noodzakelijk. Door de toets laat het kind zien wat het geleerd heeft tijdens de basisschooltijd. Het  blijkt dat scholen voor het Voortgezet Onderwijs veel belang hechten aan de score. Vaak is een bepaalde minimum score nodig om op een bepaalde school/ niveau aangenomen te kunnen worden.  

Om iets van de spanning af te nemen zijn er scholen die de kinderen laten kennismaken met de eindtoets. Het kan zijn dat een school er voor kiest om op enkele opeenvolgende dagen de leerlingen een eindtoets van bijvoorbeeld het voorgaande jaar te laten maken of maken ze alleen bepaalde onderdelen als oefening. Soms worden de meest voorkomende fouten klassikaal besproken, soms ook niet.  

Waarom dan CITO begeleiding bij Atot10?

Er wordt nadrukkelijk ingegaan op de soort vraagstelling.
De aanpak van lange leesteksten wordt besproken.
Hiaten in de leerstof kunnen ontdekt worden.
Deze hiaten kunnen daarna extra aandacht krijgen, bijvoorbeeld door remedial teaching en oefening.
Kennis opfrissen.
De aanpak van de spelling van veranderlijke en onveranderlijke woorden wordt besproken. Uit een viertal woorden moet bij de eindtoets het woord gekozen worden wat fout beschreven is.  Hiervoor is een andere aanpak nodig dan bij het zelf schrijven.
Leren om onder (tijds) druk opdrachten te maken.
Leren omgaan met stress.
Maar wat het allerbelangrijkste is: Kinderen weten door de langere oefening en de gerichte feed back wat er verwacht kan worden op de toets. Uit onze gesprekken met ouders en kinderen is gebleken dat de kinderen zich minder zenuwachtig maakten en dat ze de geleerde vaardigheden goed in konden zetten.

Alles over Atot10

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

 

Over Atot10

Onze VISIE, onze PASSIE

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Alles over remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10

Alles over dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Alles over extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

Spelling

Alles over privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking getreden en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via [email protected].

 

Privacyverklaring